Trang chủ Tin tức sự kiện Tin trong ngành

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ
(Ngày đăng :29/12/2022 12:00:00 SA)

Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lai Châu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Thanh Hải, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Thanh Hải chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lai Châu

Năm 2022, Bộ Nội vụ luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đồng thời, tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ.Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Thực hiện quy định của Chính phủ về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính. Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các Bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2022, ước tính Chỉ số PAR INDEX của các Bộ, ngành đạt 86,30% tăng 0,23 điểm phần trăm so với năm 2021 (86,07%), các địa phương đạt 86,57% tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2021 (86,37%); (2) Chỉ số SIPAS đạt 87,50% tăng 0,34 điểm phần trăm so với năm 2021 (87,16%).

Công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ nét, cải cách thể chế được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, tiếp tục cắt giảm mạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Tính đến 30/11/2022, các Bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hoá hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật ; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số TTHC); 100% Bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%;  19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử…

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều vấn đề mà ngành nội vụ và Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới, như: Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực; công tác thi đua-khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác cải cách hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; vấn đề phân cấp, phân quyền; về tổ chức chính quyền đô thị; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Năm 2023, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” nhằm tạo sự thay đổi và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước, nhất là quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm của năm 2022, như phải nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, thích ứng với các vấn đề mới nảy sinh; càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải đoàn kết, thống nhất, cầu thị lắng nghe; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách.

Thủ tướng đề nghị ngành nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ. Cùng với đó, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương. Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt vai trò là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ, công tác Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023)(25/08/2023 3:23:37 CH)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:42:44 SA)

Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(08/07/2022 10:34:41 SA)

Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nưc 08/3 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(09/03/2022 9:27:58 SA)

Công bố quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại huyện Nậm Nhùn(13/03/2020 10:23:03 SA)

646 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...