Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 20/2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 3 25/05/2022
2 12/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Lai Châu 10 15/04/2022
3 05/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 34 03/03/2022
4 41/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai CHâu 6 08/11/2021
5 19/2021/QD-UBND QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QD-UBND ngày 16 tháng 9 nam 2019 của UBND tinh Lai Châu 86 09/06/2021
6 37/2020/QĐ-UBND Quyết định: Giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 79 29/09/2020
7 35/2020/QĐ-UBND Quyết định: Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 14 10/09/2020
8 14/2020/NQ-HĐND Nghị quyết: Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 72 10/07/2020
9 2173/UBND-TH Vv thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 193 22/11/2017
10 62/TB-HĐXT TB kết quả xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển; xét tuyển công chức các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Tam Đường năm 2017 48 14/11/2017
11 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 09/09/2015

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...