Trang chủ Tin tức sự kiện Tin trong ngành

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội vụ
(Ngày đăng :15/01/2019 12:00:00 SA)

Hội nghị tổng kết năm 2018

      Chiều ngày 14/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vừ A Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ.

     Năm 2018, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật như:

     Kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch biên chế giai đoạn 2018 - 2021 và phương án giao biên chế năm 2018. Công tác thẩm định, tham mưu thành lập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; xếp hạng tổ chức, đơn vị công lập thực hiện theo đúng quy định. Công tác quản lý biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã đi vào nề nếp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định, những người được bổ nhiệm có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; giải quyết cho công chức, viên chức chuyển công tác đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với các cơ quan có liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch và phù hợp với yêu cầu công việc của vị trí đang đảm nhiệm, đáp ứng được nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức.

     Tham mưu kịp thời, có chất lượng cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kịp thời. Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành; việc bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên đã góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý văn bản, công tác lập hồ sơ, lập danh mục hồ sơ cơ quan hàng năm, công tác chỉnh lý tài liệu, công tác bảo quản và khai thác tài liệu... Công tác bảo quản an toàn trên 80 mét giá tài liệu không bị ảnh hưởng bởi mối mọt và các điều kiện tự nhiên, phục vụ tốt công tác khai thác sử dụng tài liệu của tổ chức và cá nhân. Công tác biên mục các hồ sơ đúng quy định, tổ chức thẩm định hiệu quả Mục lục hồ sơ của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu và tích cực đôn đốc, tăng cường hướng dẫn các đơn vị thu thập chỉnh lý tài liệu giao nộp về Lưu trữ lịch sử đúng quy định của Nhà nước. Phát huy tốt các giá trị của các tài liệu được lưu trữ, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các thông tin lưu trữ phục vụ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu.

     Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành vẫn còn có một số hạn chế, như: Việc tham mưu thực hiện chế độ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018 một số nội dung chưa đạt theo kế hoạch đề ra: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học, đại học còn chưa đạt theo kế hoạch; việc tham mưu giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Điện Biên – Lai Châu chưa dứt điểm; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 có tăng điểm nhưng thứ hạng vẫn thấp và không ổn định; chưa tham mưu ban hành được văn bản quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh năm 2018 còn chậm so với kế hoạch đề ra; chất lượng một số cuộc thanh tra còn chậm so với kế hoạch.

     Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương thường xuyên có sự thay đổi, chưa thống nhất nên còn hạn chế trong việc áp dụng vào thực tế tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với thực tế, với yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm nên chưa cử được cán bộ, công chức, viên chức đi học dẫn đến việc thẩm định, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị chưa sát với thực tế; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng có lúc chưa được thường xuyên; ý thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đối với việc đào tạo, nâng cao trình độ còn hạn chế. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thấp cũng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, do nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiều cá nhân tham mưu tổ chức thực hiện. Sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa cơ quan thanh tra với đối tượng thanh tra, một số thành viên Đoàn thanh tra được trưng tập từ các phòng nên vừa phải giải quyết công việc thường xuyên của phòng vừa tham gia Đoàn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc  tập trung vào các nội dung như: cải cách hành chính; sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị quyết 18-NQ/TW; sắp xếp, tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả oạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách, trưởng thôn, bản, tổ dân phố...

Đồng chí Khổng Văn Thiện – Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Thổ tham luận tại hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị. Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019, đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành cần tập trung đó là: Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị và địa phương; Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố năm 2019; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, quản lý văn thư, lưu trữ và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Tuấn

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:42:44 SA)

Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(08/07/2022 10:34:41 SA)

Thư chúc mừng ngày Quốc tế phụ nưc 08/3 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(09/03/2022 9:27:58 SA)

Công bố quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại huyện Nậm Nhùn(13/03/2020 10:23:03 SA)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội vụ (23/01/2019 3:30:42 CH)

529 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...