Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động sở

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
(Ngày đăng :12/01/2022 12:00:00 SA)

Sáng ngày 12/01/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Phóng viên báo đài đưa tin.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch Covid – 19 với những thách thức chưa từng có trong tiền lệ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. 

Đối với ngành Nội vụ, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và từng địa phương, nổi bật là: tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực ngành; tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức; Bộ đã chủ động, phối hợp, tham mưu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các mặt công tác: thi đua – khen thưởng, tôn giáo, văn thư – lưu trữ, quản lý tổ chức hội, quỹ và các hoạt động của ngành bảo đảm linh hoạt, thích ứng trong phòng, chống đại dịch Covid 19.  

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, ngành Nội vụ cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án và tổ chức thực hiện còn chậm; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập tại một số địa phương còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa gắn với việc nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực trao đổi, chia sẻ, tham gia phát biểu sôi nổi, ngắn gọn, trọng tâm, đóng góp ý kiến thiết thực góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị; tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm:

Một là, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ năm 2021, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tham gia, đóng góp bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ nhằm thể chế hoá toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Nội vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của toàn ngành Nội vụ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ, tham gia phát biểu sôi nổi, ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền đô thị; tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kinh nghiệm trong việc đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức; kinh nghiệm về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, với 9 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

Hai là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương.

Bốn là, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Năm là, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành Nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; các hoạt động thể hiện vai trò của Bộ, ngành Nội vụ trong thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tám là, đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chín là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và phát triển của ngành, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ, trong thời gian tới, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ và toàn ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận hội nghị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo ngành Nội vụ cụ thể hóa ngay thành nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác năm 2022, cùng với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Trước mắt, ngay trong Quý I năm 2022, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách theo chương trình, nhiệm vụ năm 2022.

Đối với các địa phương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung xây dựng đề án, phương án, kế hoạch cụ thể nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, nhất là cải cách công vụ, công chức; tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021 đã kết thúc, đánh dấu một năm vượt khó, vươn lên của toàn ngành Nội vụ; kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để toàn ngành nỗ lực, quyết tâm vững bước vào năm 2022, Bộ trưởng tin tưởng rằng, năm 2022 với niềm tin, khí thế mới, toàn ngành Nội vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bích nguyệt - SNV

 

 

 

 

Tin liên quan

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ hưởng ứng các hoạt động "Tuần lễ áo dài" năm 2023(10/03/2023 4:39:20 CH)

Đại hội Chi bộ 05 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025(26/09/2022 11:12:22 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ năm 2022(11/01/2023 11:28:41 SA)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022(17/03/2022 10:44:17 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(19/01/2022 11:11:26 SA)

546 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...