Trang chủ Tin tức sự kiện Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
(Ngày đăng :10/03/2022 12:00:00 SA)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 10/3/2022, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 268/KH-SNV về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ trongcông tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ cảicách hành chính của Sở và của tỉnh năm 2022. Đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách của Chính phủ, của các cơ quan Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường sự hiểu biết của người dân và tổ chức về cải cách thủ tục hành chính đồng thời thúc đẩy người dân và tổ chức chủ động tiếp cận, sử dụngthường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cũng nêu rõ nội dung tuyên truyền bao gồm:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan
điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ (Nghị quyết số
76/NQ-CP ngày 15/7/2021); phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/05/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2022.
3. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, tổ chức; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.
4. Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân, tổ chức nắm được và hưởng ứng thực hiện.
5. Tuyên truyền CCHC gắn với các nhiệm vụ chính trị khác của cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm tuyên truyền những giải pháp, sáng kiến trong giải quyết công việc; kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở và các nội dung phát động thi đua trong thực hiện cải cách hành chính.

 Xem chi tiết kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(07/02/2023 8:33:49 SA)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 11:09:11 SA)

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022(11/01/2023 10:58:15 SA)

Mục tiêu phân cấp giải quyết Thủ tục hành chính ít nhất 20%(04/10/2021 8:13:17 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(18/06/2020 9:20:45 SA)

239 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...