Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần
1 Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 28/2022 29
2 Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 27/2022 28
3 Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Sở Nội vụ 23
4 Lịch công tác tuần 20 của lãnh đạo Sở Nội vụ 21
5 Lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở Nội vụ 20
6 Lịch công tác tuần 18 của lãnh đạo Sở Nội vụ 19
7 Lịch công tác tuần 17 của lãnh đạo Sở Nội vụ 18
8 Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo Sở Nội vụ 17
9 Lịch công tác tuần 15 của lãnh đạo Sở Nội vụ 16
10 Lịch công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở Nội vụ 15
11 Lịch công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở Nội vụ 14
12 Lịch công tác tuần 12 của Lãnh đạo Sở Nội vụ 13
13 Lịch công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở Nội vụ 12
14 Lịch công tác tuần 10 của lãnh đạo Sở Nội vụ 11
15 Lịch công tác tuần 09 của lãnh đạo Sở Nội vụ 10
16 Lịch công tác tuần 08 của lãnh đạo Sở Nội vụ 9
17 Lịch công tác tuần 07 của lãnh đạo Sở Nội vụ 8
18 Lịch công tác tuần 05 của lãnh đạo Sở Nội vụ 7
19 Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo Sở Nội vụ 5
20 Lịch công tác tuần 03 của lãnh đạo Sở Nội vụ 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...