Lịch công tác tuần 41 của lãnh đạo Sở (từ 03/10 -> 09/10)
(Tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022)
Tuần
41
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 10h00’: Họp về rà soát tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc và bất cập khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
- Địa điểm: Phòng họp số3, tầng 3, Nhà B, Khu trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Họp BCS UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Thổ
- Địa điểm: Huyện Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11
- Địa điểm:Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Họp Tiểu ban trang trí khánh tiết thi đua KT (DTPTKV)
- Địa điểm: Phòng họp số 03, tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Sở Nội vụ
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự họp kiện toàn chức danh Chủ tịch phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Lai Châu, Khóa III
- Địa điểm: Văn phòng Hội nhà báo tỉnh, tầng 7 nhà C, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 10h00’: Họp về rà soát tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc và bất cập khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Địa điểm: Phòng họp số3, tầng 3, Nhà B, Khu trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Họp BCS UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự Hội nghị khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Thổ - Địa điểm: Huyện Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc - 8h00': Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 - Địa điểm:Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Họp Tiểu ban trang trí khánh tiết thi đua KT (DTPTKV) - Địa điểm: Phòng họp số 03, tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên Kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án 500 tri thức trẻ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Công tác thanh niên
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 14h00': Tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối - Địa điểm: Hội trường tầng 1, Sở Nội vụ
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc - 8h00': Dự họp kiện toàn chức danh Chủ tịch phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Lai Châu, Khóa III - Địa điểm: Văn phòng Hội nhà báo tỉnh, tầng 7 nhà C, trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
Đ/c Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở Tham gia lớp Lãnh đạo cấp Sở
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...