Lịch công tác tuần 29 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022)
Tuần
30
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Lạng Sơn Đi công tác Lạng Sơn
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Lạng Sơn Đi công tác Lạng Sơn
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh, phiên họp tháng 7/2022
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Lạng Sơn Đi công tác Lạng Sơn
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV Dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Lạng Sơn Đi công tác Lạng Sơn
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh, phiên họp tháng 7/2022
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...