Lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 09/05/2022 đến 15/05/2022)
Tuần
20
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Họp đề án trường chính trị chuẩn làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Đi công tác Lào Cai
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Họp Ban cán sự đảng Dự lễ ký quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Ban dân vận Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự lễ ký quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Ban dân vận Tỉnh ủy
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự họp thảo luận đề án nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Lào Cai Đi công tác Lào Cai
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Họp đề án chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC của các sở ban ngành năm 2021
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC của các sở ban ngành năm 2021;
Họp thống nhất tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2022
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tháng công nhân
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị sơ kết triển khai đề án 06 làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Họp đề án trường chính trị chuẩn làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Đi công tác Lào Cai
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Họp Ban cán sự đảng Dự lễ ký quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Ban dân vận Tỉnh ủy
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự lễ ký quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Ban dân vận Tỉnh ủy
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự họp thảo luận đề án nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Lào Cai Đi công tác Lào Cai
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Họp đề án chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC của các sở ban ngành năm 2021
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thẩm định xác định chỉ số CCHC của các sở ban ngành năm 2021; Họp thống nhất tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2022
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tháng công nhân
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị sơ kết triển khai đề án 06 làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...