Lịch công tác tuần 14 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 04/04/2022 đến 10/04/2022)
Tuần
15
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm Dự công bố Quyết định thanh tra số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh thanh tra tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị trực tuyển toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại Hội lần thứ VI Hội người cao tuổi Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 9 Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 9
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại Hội đồng tuyển dụng công chức Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc tại Hội đồng tuyển dụng công chức Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm Dự công bố Quyết định thanh tra số 14/QĐ-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh thanh tra tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác tại tỉnh Điện Biên Đi công tác tại tỉnh Điện Biên
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyển toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại Hội lần thứ VI Hội người cao tuổi Việt Nam Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 9 Dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 9
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại Hội đồng tuyển dụng công chức Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại Hội đồng tuyển dụng công chức Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển công chức Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...