Lịch công tác tuần 13 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 28/03/2022 đến 03/04/2022)
Tuần
14
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Họp lấy ý kiến tham gia dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về hoạt động Văn học nghệ thuật
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Đi công tác Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm thi tuyển dụng công chức Làm thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Họp lấy ý kiến tham gia dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về hoạt động Văn học nghệ thuật
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Dự hội nghị quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của TW, của tỉnh về công tác cán bộ Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Đi công tác Phong Thổ
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm thi tuyển dụng công chức Làm thi tuyển dụng công chức
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...