Lịch công tác tuần 11 của lãnh đạo Sở Nội vụ
(Tuần từ 14/03/2022 đến 20/03/2022)
Tuần
12
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Đi công tác Điện Biên Đi công tác Điện Biên
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Đi công tác Điện Biên Đi công tác Điện Biên
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự hội nghị Thống Kê toàn quốc Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Hội người cao tuổi các huyện, thành phố
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Điện Biên Đi công tác Điện Biên
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Đi công tác Điện Biên Đi công tác Điện Biên
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự hội nghị Thống Kê toàn quốc Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Hội người cao tuổi các huyện, thành phố
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...