Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 41 năm 2020
(Tuần từ 05/10/2020 đến 11/10/2020)
Tuần
41
2020
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ
- 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00: Dự khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng CCHC và lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính cấp xã - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ
- 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ
- 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Dự Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020 và kỷ niện 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/102020)
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h00: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ - 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc - 8h00: Dự khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng CCHC và lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính cấp xã - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ - 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ - 15h00: Họp tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và các trưởng phòng, ban, chi cục.
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan - 14h00: Dự Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020 và kỷ niện 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/102020)
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến - Giám đốc 8h00: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng - Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...