Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần 27/2022
(Tuần từ 04/07/2022 đến 10/07/2022)
Tuần
28
2022
Ngày Lãnh đạo Sáng Chiều
Thứ 2 Vừ A Tiến
Giám đốc Sở
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Thứ 3 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Thứ 4 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ Dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lai Châu
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Thứ 5 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Tham dự Hội thảo khoa học thuộc đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Thứ 6 Đ/c Vừ A Tiến
Giám đốc
Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng
Phó Giám đốc
Làm việc tại cơ quan Dự sơ kết thi đua Khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Đ/c Trần Việt Thắng
Phó Giám đốc
Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Vừ A Tiến Giám đốc Sở Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ Dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lai Châu
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Đi công tác Đi công tác
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Tham dự Hội thảo khoa học thuộc đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Đ/c Vừ A Tiến Giám đốc Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mạc Quang Dũng Phó Giám đốc Làm việc tại cơ quan Dự sơ kết thi đua Khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Đ/c Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Nghỉ phép Nghỉ phép
Lãnh đạo Sáng Chiều
Lãnh đạo Sáng Chiều

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...